Ochrana osobných údajov (GDPR)

GDPR IVMO-real, s.r.o.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

Informácie o spracúvaní údajov na jednotlivé účely

 1. a.) Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
  • Spoločnosť IVMO-real spracúva (i) na účely prípravy zmlúv nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, .
   • Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu, alebo prenájmu nehnuteľnosti, článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
    • Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVMO-real je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností nevyhnutné na prípravu zmluvnej dokumentácie  

Príjemcami osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: 

b.) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme zodpovedne a je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí.
Všetky osobné údaje, získavané v súvislosti s realizáciou obchodovania Vašej nehnuteľnosti, počas vašej návštevy na našej prevádzke, či stránke, boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Spracovávanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou prebieha v súlade s nasledovnými zásadami spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k nezákonnému a neprimeranému zásahu do práv a slobôd fyzických osôb.

 1. Zásada zákonnosti: 
  • osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné a spravodlivé spracúvanie osobných údajov možno dosiahnuť len za splnenia požiadaviek transparentného spracúvania osobných údajov, t. j. dotknutá osoba má včas, vpre ňu zrozumiteľnej podobe informácie o získaní jej osobných údajov na účely spracúvania, na ktoré sú získavané.
 2. Zásada obmedzenia účelu: 
  • osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 3. Zásada minimalizácie osobných údajov: 
  • spracúvanie osobných údajov musí byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie zamýšľaného účelu spracúvania osobných údajov.
 4. Zásada správnosti: 
  • spracúvané osobné údaje musia byť správne apodľa potreby aktualizované. Správnosť osobných údajov netreba zamieňať s ich pravdivosťou, pretože za pravdivosť osobných údajov nesie zodpovednosť ten, kto ich poskytol, spravidla dotknutá osoba.
 5. Zásada minimalizácie uchovávania:
  • osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. (8) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 6. Zásada integrity a dôvernosti: 
  • osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických aorganizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobným údajov.
 7. Zásada zodpovednosti: 
  • prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov aje povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Práva dotknutých osôb:

Máte právo -

Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného (1) mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva (2) mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovať vášmu úradu na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk.
Používame SW riešenia od firmy ESET